Algemene Voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt u de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Definities:

Webshop: de virtuele, online winkel van Spellenexplosie (https://www.spellenexplosie.nl/)
Product: dit zijn de diensten en goederen die te koop aangeboden worden in de webshop.

Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst:

Wij accepteren bestellingen via onze website www.spellenexplosie.nl. Na de bevestiging via email is uw bestelling voltooid. De algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra deze mail naar de door u opgegeven mailbox wordt verzonden. We behouden echter het recht om de verwerking van een bepaalde bestelling te weigeren, om welke reden ook.

 

Artikel 3. Producten:

Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving. De producten worden geleverd na bestelling en betaling van het totaalbedrag van de bestelling.

De producten op de websites zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op de website wordt een indicatie gegeven voor de beschikbaarheid van een product op het moment dat een bestelling geplaatst wordt. Dit is louter een indicatie. Alle afwijkingen op deze indicatie zijn buiten de wil van Spellenexplosie. Spellenexplosie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze afwijkingen.

Mocht de indicatie van een product zeggen dat het beschikbaar is en toch blijken dat het niet zo is, dan wordt de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

Bij pre-orders of voorbestellingen wordt het pakket verzonden zodra alle artikelen in uw bestelling beschikbaar zijn. Pre-orders zijn bindend voor de klant en kunnen niet zomaar opgezegd worden.

 

Artikel 4. Prijs:

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% of 6% BTW afhankelijk van het product, exclusief verzendingskosten. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Spellenexplosie is nooit verplicht om tot levering over te gaan als de bestelde producten nog niet zijn betaald en de producten blijven eigendom van Spellenexplosie tot de betaling is uitgevoerd.

 

Artikel 5. Retourneren:

Mocht u zich bedacht hebben over de aankoop van een artikel, dan kan u kan hiervoor contact met ons opnemen binnen de 14 dagen na de levering. Het spel moet nog volledig intact zijn, dit wil zeggen onbeschadigd en met ongeopende folie.

Wij helpen u verder via mail om de terugzending te regelen. De kosten van de retour zijn voor uw rekening. Gelieve het product zo goed mogelijk te verpakken. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

Bij beschadiging aan het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Komt het aankoopbedrag na retour onder het bedrag van gratis verzenden (€75,00), dan brengen wij de verzendkosten van de heenweg á €4,95 in mindering op het terug te betalen bedrag.

Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

 

Artikel 6. Beschadiging of verlies bij zending:

Er kan natuurlijk altijd iets mislopen met de levering. Bij een verkeerde levering of beschadiging, vervangen wij deze op onze kosten. Het spel moet nog volledig intact zijn, dit wil zeggen met ongeopende folie. Kortom, is er iets mis, neem meteen contact met ons op en we lossen het voor u op! Klachten moeten worden ingediend binnen de 7 kalenderdagen na het ontvangen van het pakket. Jouw tevredenheid is onze prioriteit!

 

Artikel 7. Intellectuele rechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Spellenexplosie of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

De adresgegevens die de koper doorgeeft, houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan Spellenexplosie niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend.

 

Artikel 9. Betaling:

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,; 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40, De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 10. Gegevens van de koper:

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

 

Artikel 11. Ontbinding van de koop:

In samenspraak met Spellenexplosie kan een aankoop per uitzondering nietig worden verklaard. Indien er reeds kosten werden gemaakt door de bestelling, heeft Spellenexplosie het recht een vergoeding te vragen voor deze kosten.

 

Artikel 12. Toepasselijke regelgeving en bevoegde rechtbanken:

De Nederlandse wetgeving is van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Spellenexplosie.

Eventuele klachten dienen door de koper via het contactformulier of door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan Spellenexplosie.